Στουντίου 10Β, Μαρούσι
+30 210 80 33 287
info@ektonendon.gr

Συμβουλευτική επιχειρήσεων

Εργασία και Επιχείρηση

Ιδιαίτερα σήμερα την περίοδο της παγκοσμιοποίησης, η ανταγωνιστικότητα των σύγχρονων επιχειρήσεων βασίζεται στην εξωστρέφεια, την ευελιξία και την καινοτομία και συγχρόνως σ’ ένα ικανοποιημένο ανθρώπινο δυναμικό που καλείται να υπηρετήσει τις σύγχρονες προκλήσεις.

Οι ικανότητες που απαιτούνται για τις θέσεις εργασίας σε μια οικονομία της γνώσης δεν είναι στατικές. Κατά συνέπεια, είναι σημαντικό να υπάρχουν ευκαιρίες δια βίου μάθησης σε διάφορά πεδία που αφορούν τόσο την τεχνογνωσία όσο και την ανάπτυξη και καλλιέργεια της συναισθηματικής νοημοσύνης και άλλων κοινωνικών δεξιοτήτων και στοιχείων της προσωπικότητας. Μια τέτοια προσέγγιση κρίνεται απαραίτητη για τη διαχείριση του πολύπλοκου κόσμου της εργασίας και την ανάδειξη των ταλέντων των εργαζομένων.

Είναι γνωστές οι έρευνες του D. Goleman για τη συναισθηματική νοημοσύνη, οι οποίες έχουν αναδείξει ότι αποτελεί την ειδοποιό διαφορά για την ανάπτυξη αποτελεσματικών διοικητικών στελεχών και για την επιτυχία μιας επιχείρησης. Συγκεκριμένα υποστηρίζεται ότι ‘’η Συναισθηματική Νοημοσύνη είναι δύο φορές πιο σημαντική απ’ όσο ο δείκτης νοημοσύνης και η τεχνογνωσία σε συνδυασμό και τέσσερις φορές πιο σημαντική για τη συνολική επιτυχία’’.

Σ’ αυτό το πλαίσιο η εταιρία «Εκ των ένδον – Χώρος Συμβουλευτικής & Ψυχοθεραπείας» οργανώνει σεμινάρια και παρεμβάσεις που απευθύνονται σε ευρύτερα συστήματα (οργανισμούς και επιχειρήσεις) στηριζόμενη στις αρχές της συστημικής θεωρίας σε συνδυασμό με τις σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις που αφορούν τον κόσμο της εργασίας.

Οι παρεμβάσεις επικεντρώνονται στην ανάπτυξη προγραμμάτων που αφορούν πρακτικές δια βίου μάθησης για την προσωπική ανάπτυξη και ενίσχυση της αυτοεπίγνωσης των εργαζομένων.

Συγκεκριμένα παρέχεται :

 • Συμβουλευτική/ευαισθητοποίηση στους βασικούς όρους λειτουργίας ενός συστήματος (αναγνώριση της θέσης και του ρόλου στην επιχείρηση, όρια στις σχέσεις, ιεραρχία, λήψη αποφάσεων κ.α)
 • Ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης στο χώρο εργασίας
 • Αποτελεσματική επικοινωνία
 • Διαχείριση του εργασιακού άγχους
 • Ενίσχυση της ομαδικότητας και της λειτουργίας των ομάδων στους χώρους εργασίας (team building)
 • Διαχείριση των αλλαγών
 • Διαχείριση συγκρούσεων
 • Δημιουργία κοινού οράματος
 • Mentoring και coaching (τεχνικές καθοδήγησης και μετάδοσης της γνώσης για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού μιας επιχείρησης)
 • Διαχείριση της διαφορετικότητας

Οικογενειακές Επιχειρήσεις

Οι οικογενειακές επιχειρήσεις, κατέχουν περίοπτη θέση στην ελληνική οικονομία και αποτελούν φυτώριο για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Η ευελιξία και οι στενοί προσωπικοί δεσμοί που γεννιούνται στο πλαίσιο μιας παραδοσιακής συνέχειας έχουν αναδείξει την οικογενειακή επιχείρηση σε βασικό κύτταρο της ελληνικής επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης της τοπικής κοινωνίας.
 
Oι οικογενειακές επιχειρήσεις ξεπερνούν το 70-80% του συνόλου των επιχειρήσεων, συμβάλλοντας στην οικονομική ανάπτυξη των χωρών που ανήκουν.

Σύμφωνα με πρόσφατη παγκόσμια έρευνα της PwC, οι οικογενειακές επιχειρήσεις βλέπουν το μέλλον με αισιοδοξία παρά την οικονομική κρίση. Παρ’ όλα αυτά η διαδοχή, δηλαδή η μεταβίβαση της ηγεσίας στην επόμενη γενιά, και οι οικογενειακές διαμάχες επηρεάζουν την απόδοση τους και αποτελούν ισχυρούς λόγους που πλήττουν την ανταγωνιστικότητά τους και διακυβεύουν την επιβίωσή τους.

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό των οικογενειακών επιχειρήσεων αποτελεί το γεγονός ότι τείνουν να εξαρτώνται από τις ικανότητες και τις φιλοδοξίες των ιδρυτών τους με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα στην διοίκηση τους καθώς οι φιλοδοξίες των ιδρυτών δεν βρίσκονται πάντα σε αρμονία με τις ανάγκες της επιχείρησης και των απαιτήσεων και προκλήσεων του εξωτερικού περιβάλλοντος.

Η εσωστρέφεια, η συναισθηματική εμπλοκή μεταξύ των μελών της οικογένειας, η δυσχέρεια αποδοχής των αλλαγών, η έλλειψη επαρκούς επιστημονικής υποστήριξης της διοίκησης και της οργάνωσης της επιχείρησης, οι διαφορές οπτικές των μελών της επιχείρησης για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων και οι οικογενειακές συγκρούσεις αποτελούν σημαντικά εμπόδια για την επιχειρηματική ευημερία και την εξέλιξη των οικογενειακών επιχειρήσεων.
 
Στο πλαίσιο αυτό, με εργαλείο τη συστημική προσέγγιση και με στόχο την πρόληψη και διευκόλυνση των μελών μιας επιχείρησης για την απάλειψη των ανωτέρω εμποδίων, παρέχονται στοχευμένα σεμινάρια και εποπτικές συναντήσεις που αφορούν : 

 • Ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος και των σύγχρονων προκλήσεων
 • Χαρακτηριστικά της οικογενειακής επιχείρησης/Δυνατά και αδύνατα σημεία
 • Ισορροπία οικογένειας και επιχείρησης-συνύπαρξη μέσα από τη διαφορετικότητα
 • Τεχνικές αποτελεσματικής επικοινωνίας
 • Διαχείριση συγκρούσεων
 • Διαχείριση των αλλαγών
 • Ανάπτυξη διαπραγματευτικών δεξιοτήτων
 • Ηγεσία και λήψη αποφάσεων
 • Προγραμματισμός διαδοχής
 • Ευαισθητοποίηση στην εταιρική κοινωνική ευθύνη

Επιχειρηματικότητα και Επιχειρηματική Κουλτούρα

Από αρχαιοτάτων χρόνων η επιχειρηματικότητα απετέλεσε την ανάγκη του ανθρώπου για εξερεύνηση, ελεύθερη έκφραση και δημιουργία, εξασφαλίζοντας συγχρόνως την διαβίωσή του. Η άσκησή της έχει σαν αποτέλεσμα την ατομική και κοινωνική ευημερία.

Τοποθετούμενη στο κέντρο της οικονομικής δραστηριότητας, η επιχειρηματικότητα αποτελεί ανέκαθεν πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος όπου ασκείται.

Σε αντίθεση με άλλους οικονομικούς πόρους, η επιχειρηματικότητα δεν λειτουργεί ανεξάρτητα από ένα πλαίσιο θεσμών , πολιτικών και εκπαίδευσης που έχουν σαν στόχο την αποδέσμευση της εφευρετικότητας , της ευστροφίας και της δημιουργικότητας του ατόμου ή της ομάδας.

Επί πλέον, η άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας δεν εξαρτάται μόνο από το γενικό οικονομικό, πολιτικό και πολιτισμικό πλαίσιο κάθε χώρας, αλλά και από τις προσωπικές προϋποθέσεις εκείνων που θα λάβουν την απόφαση να δράσουν επιχειρηματικά. Μια τέτοια προϋπόθεση είναι η εμπιστοσύνη του ατόμου στις ικανότητές του. Στον τομέα αυτό οι Έλληνες κατατάσσονται στις πρώτες θέσεις παγκοσμίως καθ’ ότι εκτιμούν ότι έχουν τη γνώση, την εμπειρία και τις ικανότητες που απαιτούνται για την άσκηση επιχειρηματικής δράσης. Από την άλλη πλευρά παρατηρείται ότι παρά τη μεγάλη τους αυτοπεποίθηση, οι Έλληνες καταλαμβάνουν την πρώτη θέση στην παγκόσμια κατάταξη ως προς το φόβο της αποτυχίας. Πολλές φορές ο φόβος αυτός αφενός μπορεί να αποτρέψει από το ξεκίνημα μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας και αφετέρου αν η δράση αναληφθεί, μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη δημιουργική έκφραση και την καινοτομία.
 
Αν και το επιχειρηματικό πνεύμα αποτελεί ζωτικό μέρος του κοινωνικοοικονομικού ιστού και η άσκηση της επιχειρηματικής δράσης στοιχείο οικονομικής ανάπτυξης και ευημερίας, δεν αντιμετωπίζεται ακόμη από την κοινωνία μας ως πραγματικός επαγγελματικός προσανατολισμός. Όπως καταγράφουν ερευνητικά δεδομένα η ελληνική κοινωνία και πολιτεία διακατέχονται από αμφίθυμη στάση προς την επιχειρηματική δραστηριότητα. Το γεγονός επιβεβαιώνεται από την ύπαρξη χρηματοπιστωτικών δυσκαμψιών, την καχυποψία στην επιχειρηματική αποτυχία, την ελλιπή εκπαίδευση, τη μέγιστη γραφειοκρατία, την έλλειψη επαρκούς έρευνας και καινοτομίας κ.α.
 
Στην πολύπλοκη αυτή εικόνα προστίθεται η πιο εσωτερική παρόρμηση που καθοδηγεί τους Έλληνες στην άσκηση επιχειρηματικής δράσης. Συχνά επιδίδονται σ’ αυτήν με στόχο την ανεξαρτησία τους. Η ρήση ‘’να μην έχω κανέναν πάνω από το κεφάλι μου’’ αποτελεί πολλές φορές αυτοσκοπό με αποτέλεσμα να μην ενδιαφέρει η επιχειρηματική ευκαιρία καθεαυτή. Επιπροσθέτως η ανεξαρτησία εκτιμάται όχι απλώς με την έννοια της απουσίας κάθετων σχέσεων εξάρτησης, αλλά και οριζόντιων σχέσεων που αφορούν την έννοια της συνεργασίας την αξία της οποίας οι έλληνες αντιμετωπίζουν διστακτικά.

Η εταιρία «Εκ των ένδον-Χώρος Συμβουλευτικής & Ψυχοθεραπείας» διοργανώνει σεμινάρια και εποπτικές συναντήσεις με στόχο την διαλεύκανση αυτών των αντιφάσεων και σκοπό την εξοικείωση των ενδιαφερομένων με τα πραγματικά θέματα που αφορούν την άσκηση της επιχειρηματικότητας. Οι παρεμβάσεις απευθύνονται σε νέους επιχειρηματίες, σε επιχειρηματίες που επιθυμούν βελτιώσεις και σε όσους ενδιαφέρονται να αναπτύξουν την επιχειρηματική οπτική στα πράγματα.
 
Ενδεικτική θεματολογία:
 

 • Περιγράφοντας το προφίλ του καλού επιχειρηματία/ανάλυση των χαρακτηριστικών της ελληνικής περίπτωσης
 • Αντιμετώπιση της αβεβαιότητας και του στρες
 • Ανάληψη ρίσκου
 • Καλλιέργεια επικοινωνίας και διεκδικητικής συμπεριφοράς
 • Καλλιέργεια διοικητικών και ηγετικών ικανοτήτων.
 • Καλλιέργεια συναισθηματικής νοημοσύνης
 • Ευαισθητοποίηση στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
 • Τεχνικές διαπραγματεύσεων
 • Οργανωτικότητα/προγραμματισμός/δικτύωση 
 • Λήψη αποφάσεων
 • Διαχείριση πολύπλοκων διαπροσωπικών σχέσεων