Στουντίου 10Β, Μαρούσι
+30 210 80 33 287
info@ektonendon.gr

Διάγνωση – αποκατάσταση μαθησιακών δυσκολιών

Διαδικασίες Αξιολόγησης / Διάγνωσης

Ηλικίες 3 -6 ετών -προνήπια, νήπια

Η μαθησιακή αξιολόγηση των παιδιών μπορεί να ξεκινήσει από την προσχολική ηλικία, πριν καν το παιδί αρχίσει να διαβάζει και να γράφει. Σε αυτές τις ηλικίες η αξιολόγηση επιτυγχάνεται μέσα από: 

 • την πλήρη χορήγηση του ΜέταΦΩΝ τεστ
 • την εξέταση προμαθηματικών εννοιών
 • την εξέταση λογικομαθηματικών συσχετίσεων
 • την εξέταση χρωμάτων και σχημάτων
 • την εκτίμηση της ψυχοσυναισθηματικής ανάπτυξης και
 • την παρατήρηση των παιδιών κατά την διάρκεια του μαθήματος και των διαλειμμάτων

Τα παραπάνω εργαλεία βοηθούν τον θεραπευτή να εκτιμήσει το επίπεδο και τον ρυθμό ανάπτυξης της φωνολογικής επίγνωσης των παιδιών σε τρία φωνολογικά επίπεδα (ρίμα, συλλαβή, φώνημα). Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να διακριθούν παιδιά που, ενδεχομένως, να παρουσιάσουν ειδικές δυσκολίες στην γραφή και στην ανάγνωση. Επίσης, αξιολογούνται η αισθητική, η κοινωνικοσυναισθηματικη και η νοητική ανάπτυξη του παιδιού μέσα από δραστηριότητες που εξετάζουν χωροχρονικές έννοιες, καθώς και τις έννοιες των αριθμών, της κατεύθυνσης, του μεγέθους, κ.α. Πληροφορίες που λαμβάνονται από την παρατήρηση της συμπεριφοράς του παιδιού κατά την διάρκεια του μαθήματος και του διαλείμματος βοηθούν στην ολοκληρωμένη αξιολόγηση της εικόνας του, καθώς συνεξετάζονται στοιχεία όπως, π.χ. η σχέση με τους συμμαθητές του, η οριοθέτηση, η ικανότητα να ακολουθήσει οδηγίες.

Η εξέταση ολοκληρώνεται σε 7-8 συνεδρίες 20’ με το παιδί και σε δύο συνεντεύξεις, μια με τους γονείς και μια με την νηπιαγωγό.

Ηλικίες 5-6 ετών – Νήπια

Παρόμοια κριτήρια αξιολόγησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στα παιδιά του νηπιαγωγείου σε μια μικρότερης διάρκειας αξιολόγηση η οποία περιλαμβάνει τα εξής:

 • βραχεία χορήγηση του ΜέταΦΩΝ τεστ
 • εξέταση μαθηματικών εννοιών
 • εξέταση λογικομαθηματικών συσχετίσεων
 • εξέταση χρωμάτων και σχημάτων
 • εκτίμηση της ψυχοσυναισθηματικής ανάπτυξης και
 • παρατήρηση των παιδιών κατά την διάρκεια του μαθήματος και των διαλειμμάτων

Αυτή η αξιολόγηση χρησιμεύει ως ένα ανιχνευτικό (screening) τεστ αναγνωστικής ετοιμότητας ως προς την φωνολογική επίγνωση, με στόχο να εντοπιστούν παιδιά νηπιακής ηλικίας που έχουν πιθανότητες να παρουσιάσουν ειδικές δυσκολίες στον γραπτό λόγο στο Δημοτικό. Η φωνολογική επίγνωση εξετάζεται σε τρία επίπεδα, ρίμα, συλλαβή και φώνημα. Επίσης, αξιολογούνται η νοητική, μαθηματική και ψυχοσυναισθηματική ετοιμότητα του παιδιού μέσα από δραστηριότητες αλλά και την παρατήρηση της συμπεριφοράς του κατά την διάρκεια της εξέτασης και μέσα στο σχολικό περιβάλλον.

Η αξιολόγηση ολοκληρώνεται σε 3 συνεδρίες 30’ με το παιδί και δύο συνεντεύξεις, μια με τους γονείς και μια με την νηπιαγωγό.

Ηλικίες 5 -11 ετών, Α’-ΣΤ’ Δημοτικού

Η μαθησιακή αξιολόγηση παιδιών Δημοτικού περιλαμβάνει τα παρακάτω εργαλεία: 

 • WISC III Τεστ Νοητικής Ικανότητας
 • Αθηνά τεστ Διάγνωσης Δυσκολιών Μάθησης
 • Τεστ αυθόρμητης γραφής
 • Τεστ γραφής καθ’ υπαγόρευσης
 • Τεστ κατανόησης κειμένου
 • Τεστ μαθηματικών εννοιών
 • Να σημειωθεί ότι σε μαθητές Α’ Δημοτικού μπορεί να δοθεί, συμπληρωματικά, η βραχεία χορήγηση του ΜέταΦΩΝ τεστ προκειμένου να γίνει έγκαιρος εντοπισμός δυσκολιών ανάγνωσης και να αποφευχθεί η εδραίωση ειδικής αναγνωστικής διαταραχής.

Αυτή η διαδικασία αξιολόγησης δίνει τη δυνατότητα μιας ολοκληρωμένης μαθησιακής εικόνας του παιδιού καθώς εξετάζεται η λεκτική και η πρακτική νοητική ικανότητα, η ακουστική και η οπτική μνήμη, η γραφο-φωνολογική ενημερότητα, οι αριθμητικές δεξιότητες, ο οπτικο-κινητικός συντονισμός, η συγκέντρωση, η συλλογιστική ικανότητα, η κοινωνική κατανόηση, η ικανότητα γραπτής έκφρασης, η αυτοματοποίηση γραμματικών κανόνων, η απόδοση υπό πίεση χρόνου, κ.α.

Η αξιολόγηση ολοκληρώνεται σε, περίπου, 4 ωριαίες συνεδρίες με το παιδί, και δύο συνεντεύξεις, μια με τους γονείς και μια με την δασκάλα/δάσκαλο του.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ

Με βάση τα αποτελέσματα της διάγνωσης και κατόπιν ενημέρωσης των γονέων, καταρτίζεται η κατάλληλη θεραπευτική παρέμβαση. Ανάλογα με τη φύση των δυσκολιών του παιδιού η διεπιστημονική ομάδα της εταιρίας Εκ των Ένδον, αναλαμβάνει και υλοποιεί τις ακόλουθες παρεμβάσεις:

 • Αποκατάσταση μαθησιακών δυσκολιών
 • Ψυχοθεραπεία παιδιού
 • Συμβουλευτική Γονέων
 • Θεραπεία Οικογένειας

Ανάλογα με την αναπτυξιακή ηλικία του παιδιού και τις δυσκολίες που παρουσιάζει, οργανώνεται ένα εξατομικευμένο θεραπευτικό πρόγραμμα αποκατάστασης. 

Ηλικίες 3-6 ετών – προνήπια, νήπια

Ακολουθείται πρόγραμμα το οποίο στοχεύει, κυρίως, στην ανάπτυξη της φωνολογικής επίγνωσης του παιδιού. Συγκεκριμένα, επιλέγονται δραστηριότητες που ενισχύουν την επίγνωση της θέσης των φωνολογικών τεμαχίων (συλλαβές ή φωνήματα) μέσα στην λέξη καθώς και την ικανότητα ανάλυσης, σύνθεσης και χειρισμού τους μέσα σε αυτές. Χρήσιμο εργαλείο σε αυτή τη διαδικασία αποτελεί η Πινακωτή 1 και 2 με πλούσιο υλικό σε εικόνες και λέξεις. Επίσης, αναλόγως τις ανάγκες του παιδιού, δίνονται δραστηριότητες ανάπτυξης των προμαθηματικών εννοιών και των λογικομαθηματικών συσχετίσεων. Τέλος, ενισχύεται η κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών.

Ηλικίες 5-11 ετών, Α’-ΣΤ’ Δημοτικού

Σε αυτές τις ηλικίες τα προγράμματα αποκατάστασης ποικίλουν. Κατ’ αρχήν, όπου κρίνεται απαραίτητο, δίνονται δραστηριότητες για την ανάπτυξη της φωνολογικής επίγνωσης. Επιπλέον, χρησιμοποιείται η Εικονογραφική Μέθοδος Μαυρομμάτη για την εκμάθηση των γραμμάτων και η μέθοδος της ολικής συλλαβής για την έναρξη της ανάγνωσης. Με αυτόν τον τρόπο το παιδί μαθαίνει σταδιακά να διαβάζει αρχικά συλλαβές, μέχρι δισύλλαβες και πολυσύλλαβες λέξεις, στην συνέχεια, ώστε να φτάσει στο επιθυμητό για την ηλικία του επίπεδο.

Η Εικονογραφική Μέθοδος Μαυρομμάτη σε συνδυασμό με την μέθοδο ανάλυσης των λέξεων σε μορφήματα χρησιμοποιείται για την βελτίωση των ορθογραφικών λαθών των παιδιών. Επίσης, δίνονται δραστηριότητες για την ενίσχυση της οπτικής και ακουστικής μνήμης. Παρέχονται τρόποι ομαδοποίησης και αυτοματοποίησης των γραμματικών κανόνων, καθώς και τρόποι βελτίωσης της γραπτής έκφρασης. Τέλος, δουλεύονται με το παιδί κείμενα για κατανόηση όπου το παιδί καλείται να απαντήσει σε σχετικές ερωτήσεις ή/και να εξάγει το κεντρικό νόημα.

Κύριος στόχος των παραπάνω παρεμβάσεων είναι το παιδί να αναπτύξει ένα τέτοιο λειτουργικό σύστημα ώστε να είναι αυτόνομο και ανεξάρτητο, καθώς επίσης και να μειωθούν τα δευτερεύοντα συμπτώματα των μαθησιακών δυσκολιών. Συμπερασματικά, έμμεσο, αλλά εξίσου σημαντικό, όφελος από το εξατομικευμένο θεραπευτικό αποκαταστασιακό πρόγραμμα των παιδιών είναι ότι τονώνεται και ενισχύεται η αυτοπεποίθηση τους με αποτέλεσμα να νιώθουν περισσότερο ικανά να στηριχθούν στις δυνάμεις τους και να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του σχολείου.